logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

1. INFORMACIÓN XERAL

aristeiaabogados.com, é un dominio de Internet de titularidade de Aristeia Abogados, S.L.P. (C.I.F. B – 15773690), con domicilio enDr. Teixeiro, 13, 1º, 15.701, Santiago de Compostela.
Esta páxina web ten por fin dar a coñecer e permitir o acceso xeral a todo Usuario a información e servizos que ofrece Aristeia Abogados, S.L.P. A utilización desta páxina web implica a adhesión a todo o disposto neste aviso na versión existente a data de acceder a mesma.

2. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta páxina web, o seu diseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva de Aristeia Abogados, S.L.P., correspondéndolle únicamente a ésta os dereitos de explotación dos mesmos.
Queda prohibida a reproducción, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial sin a expresa autorización de Aristeia Abogados, S.L.P., así como cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por ésta.
Igualmente querese indicar que todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos contidos nesta páxina web están protexidos por ley.

3. Aristeia Abogados, S.L.P., non é responsable do uso que se realice dos contidos desta páxina web, nin dos contidos existentes nos enlaces da mesma, nin das manifestacións vertidas por terceiros nesta páxina.
A información contida nesta páxina ten mero valor informativo, razón pola cal non é convinte proceder a súa aplicación directamente, senon que o aconsellable é consultarlle a un profesional xurídico antes de tomar unha decisión. Aristeia Abogados, S.L.P., non se fai responsable da adecuación para un asunto específico dos contidos desta páxina.

4. Aristeia Abogados, S.L.P., poderá interrumpir o acceso a esta páxina e os seus contidos en calquer momento, sen que se lle poda exixir responsabilidade alguna por elo.

5. Aristeia Abogados, S.L.P., non é responsable dos danos que poda sufrir un usuario no seu equipo a causa da navegación nesta páxina.

6. O usuario responderá de todos os danos e perxuicios que lle ocasione a Aristeia Abogados, S.L.P., polo incumplimiento destas Condicións.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Aristeia Avogados, S. L. P, sociedade responsable do tratamento dos datos, informa que os datos persoais que lle sexan facilitados por Vd., serán tratados con absoluta confidencialidade.

Os datos son obtidos para poder levar a cabo a relación despacho-cliente e cumprir con formalidades esixidas pola lexislación aplicable.

Os datos solicitados só serán utilizados para resolver xuridicamente o asunto ou a consulta que se expoña, para realizar as comunicacións oportunas e para emitir a factura correspondente, motivo polo cal, os mesmos unicamente serán cedidos a outras entidades e Organismos cando dita cesión sexa totalmente necesaria para a resolución xurídica do asunto ou consulta exposta.

Os datos serán conservados durante todo o tempo que dure a relación entre o cliente e Aristeia Avogados, S. L. P. Unha vez finalizada dita relación os datos poderán ser conservados durante todo o tempo que esixe a lexislación que resulte de aplicación e ata que prescriban as posibles responsabilidades que se deriven desta.

A persoa que facilite datos persoais a esta sociedade poderá exercitar ante a mesma os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación e portabilidad nos termos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE, ben comunicándoo por e – mail a secretaria@aristeiaabogados.com, ou por correo postal á seguinte dirección: Dr. Teixeiro, 13, 1º, 15.701, Santiago de Compostela, A Coruña.

Así mesmo, poderá dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos ou a outra autoridade de control que resulte competente para presentar unha reclamación.

Aristeia Avogados, S. L. P, informa que esta páxina non utiliza Cookies nin calquera outro método que permita obter datos persoais sen o consentimento do titular dos mesmos. O usuario responderá da veracidade dos datos que achegue, reservándose Aristeia Avogados, S. L. P, as accións que estime pertinentes en caso de achegarse datos falsos.

8. DEREITO APLICABLE

Para calquer controversia que poda producirse en relación con esta páxina, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución das citadas controversias os Tribunais de Santiago de Compostela.

9. Aristeia Abogados, S.L.P., reservase o dereito de modificar en calquera momento tanto as Condicións como o contido desta páxina web e a configuración da mesma.