logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

1. INFORMACIÓN XERAL

aristeiaabogados.com, é un dominio de Internet de titularidade de Aristeia Abogados, S.L.P. (C.I.F. B – 15773690), con domicilio enDr. Teixeiro, 13, 1º, 15.701, Santiago de Compostela.
Esta páxina web ten por fin dar a coñecer e permitir o acceso xeral a todo Usuario a información e servizos que ofrece Aristeia Abogados, S.L.P. A utilización desta páxina web implica a adhesión a todo o disposto neste aviso na versión existente a data de acceder a mesma.

2. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta páxina web, o seu diseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva de Aristeia Abogados, S.L.P., correspondéndolle únicamente a ésta os dereitos de explotación dos mesmos.
Queda prohibida a reproducción, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial sin a expresa autorización de Aristeia Abogados, S.L.P., así como cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por ésta.
Igualmente querese indicar que todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos contidos nesta páxina web están protexidos por ley.

3. Aristeia Abogados, S.L.P., non é responsable do uso que se realice dos contidos desta páxina web, nin dos contidos existentes nos enlaces da mesma, nin das manifestacións vertidas por terceiros nesta páxina.
A información contida nesta páxina ten mero valor informativo, razón pola cal non é convinte proceder a súa aplicación directamente, senon que o aconsellable é consultarlle a un profesional xurídico antes de tomar unha decisión. Aristeia Abogados, S.L.P., non se fai responsable da adecuación para un asunto específico dos contidos desta páxina.

4. Aristeia Abogados, S.L.P., poderá interrumpir o acceso a esta páxina e os seus contidos en calquer momento, sen que se lle poda exixir responsabilidade alguna por elo.

5. Aristeia Abogados, S.L.P., non é responsable dos danos que poda sufrir un usuario no seu equipo a causa da navegación nesta páxina.

6. O usuario responderá de todos os danos e perxuicios que lle ocasione a Aristeia Abogados, S.L.P., polo incumplimiento destas Condicións.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Aristeia Abogados, S.L.P., informa que os datos persoais que lle sexan facilitados por Vd., serán incluidos no fichero automatizado de carácter persoal do que é responsable esta sociedade e que foi inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos co Código de Inscripción nº 2041070639, ficheiro en relación co cal foron adoptadas as medidas exixidas no Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Reglamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.

Ditos datos, que serán tratados con absoluta confidencialidade, só serán utilizados para resolver xurídicamente o asunto ou a consulta que se plantee, para realizar as comunicacións oportunas e para emitir a factura correspondente, motivo polo cal, os mesmos únicamente serán cedidos a outras entidades y Organismos cuando dicha cesión sea totalmente necesaria para la resolución jurídica del asunto o consulta planteada.
A persoa que facilite datos persoais a esta sociedade poderá exercitar ante a mesma os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos térmos previstos na Ley 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, ben comunicándollo por e – mail, ou por correo a seguinte dirección:Dr. Teixeiro, 13, 1º, 15.701, Santiago de Compostela.

Aristeia Abogados, S.L.P., informa que esta páxina non utiliza Cookies nin calquera outro método que permita obter datos persoais sen o consentimiento do titular dos mesmos.
O usuario responderá da veracidade dos datos que aporte, reservándose Aristeia Abogados, S.L.P., as accións que estime pertinentes en caso de aportarse datos falsos.

8. DEREITO APLICABLE

Para calquer controversia que poda producirse en relación con esta páxina, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución das citadas controversias os Tribunais de Santiago de Compostela.

9. Aristeia Abogados, S.L.P., reservase o dereito de modificar en calquera momento tanto as Condicións como o contido desta páxina web e a configuración da mesma.