logo aristeia

Sentimos advertirlle de que o seu navegador web non está actualizado.

A web a que intenta acceder utiliza as últimas tecnoloxías para crear unha experiencia de usuario única por compatible únicamente coas últimas actualizacións dos navegadores web máis usados. Para descargarse as últimas versións destos navegadores, por favor, escolla na lista o seu navegador favorito e descárgueo.

Muchas Gracias.

Estamos coa túa compañía

0

A Firma sempre se distinguiu por emplear criterios de transparencia na fixación dos honorarios polos seus servizos. Podese consultar aquí a modo de referencia o coste dos nosos honorarios, sin perxuicio de que se axusten esos costes atendendo as circunstancias do caso concreto.

Por elo cando un cliente nos encarga un asunto, se lle informa convenientemente do coste de traballo que se vai a realizar, con inclusión dos gastos de outro tipo que se podan xerar.

Para aplicar esta política de transparencia actuamos de dúas formas diferentes, en función do asunto encomendado:

1. Si é un encargo concreto, damos a coñecer antes do inicio do asesoramiento o importe dos honorarios que se van a cobrar, mediante presuposto ou folla de encargo detallados.

2. Se se establece unha colaboración permanente, aconsellamos a empresa que suscriba con nós un contrato de Iguala, é dicir, por unha cantidade fixa mensual prestase unha asistencia xurídica completa. Desta forma, todo aquel que pretenda contratarnos coñece de anteman o coste do servizo, e elo con independencia do traballo xurídico que xere.

Dentro do sistema de iguala, é que antes refirimos, caben dous tipos de contrato: un, no que o servizo é de asesoramiento en todos os campos xurídicos, excluindo os procedementos xudiciais e outro no que o contrato inclúe tamén a levanza de todos os pleitos e procesos contenciosos que xordan mentras dure o convenio.

Por elo aconsellamos as empresas que suscriban con nós un contrato de Iguala, é dicir, co abono dunha cantidade fixa mensual prestase unha asistencia xurídica completa. Desta forma, coñecese de anteman o coste do servizo, e elo con independencia do traballo xurídico que xere.

Dentro deste sistema de iguala revisanse periódicamente en función das actuacións e necesidades para que haxa un pleno encaixe donde o cliente se encontre cómodo. Coa confianza os seus problemas son os nosos problemas e é donde o noso lema é relevante, somos o que facemos repetidamente, por elo a excelencia o noso traballo é un hábito e non un acto. A confianza tamén é parte dese hábito e dando lugar a constituír o fin esencial da Firma cal é amparar xurídicamente ó cliente de xeito permanente e en todo o seu recorrido.